H?c di ??ng

H?c ti li?u di ??ng l m?t trong nh?ng s?n ph?m ???c thi?t k? g?m cc ng?n ko tr??t s? d?ng kha dn ti?n d?ng, d??i chn c bnh xe nh?a di chuy?n linh ho?t. H?c di ??ng ???c lm t? g? cng nghi?p b? m?t ph? Melamine ho?c Laminate cao c?p ch?ng tr?y x??c, ?? b?n cao. Trong v?n phng h?c di ??ng th??ng ???c ??t d??i m?i bn lm vi?c nhn vin ho?c bn lnh ??o.